Stadgar

Föreningen Kumla Barnens Dag

Antagna av föreningen genom beslut vid ordinarie årsmöte den 22 februari 1991 och vid föreningsmöte den 29 maj 1991.

Godkända av Kumla kommun genom beslut vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 14 maj 1991, § 128

§ 1. Namn och ändamål 

Föreningens namn skall vara Föreningen Kumla Barnens Dag.

Föreningen har till huvudändamål att bedriva koloniverksamhet för barn i skolåldern. Föreningen kan i form av rekreationsperioder på kolonigården stödja andra hjälpbehövande inom Kumla kommun.

Under perioder, då föreningen inte utnyttjar kolonigården för egen verksamhet, inklusive stöd till andra hjälpbehövande, skall gården om möjligt hyras ut till andra intressenter.

Uthyrning skall i första hand ske till föreningar verksamma inom Kumla kommun, därefter till andra intressenter.

Styrelsen skall tillse att information på lämpligt sätt bekantgörs om sista dagen för bokning av koloni gården för kommande verksamhetsår. Därefter fördelar styrelsen lediga perioder.

Föreningens styrelse fastställer hyresbelopp för anläggningen, liksom de till anläggningen förknippade taxorna. Översyn och reglering av hyresbelopp och taxor görs årligen med hänsyn till inträffade kostnadsförändringar.

§ 2. Medlemskap 

Föreningen är öppen för medlemskap för alla som är intresserade av verksamheten.

Varje medlem i Föreningen Kumla Barnens Dag erlägger den årsavgift, som fastställes vid ordinarie årsmöte.

Självskrivna medlemmar är ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, eller av Kumla kommun utsedda ersättare för dessa, vilka representerar Kumla kommun.

Medlem, som efter krav inte erlägger av årsmötet fastställd medlemsavgift för verksamhetsåret, skall anses ha utträtt ur föreningen.

För de självskrivna medlemmarna i föreningen erlägger Kumla kommun årsavgift.

§ 3. Rösträtt  

Varje medlem har en röst vid föreningens allmänna sammanträden.

Rösträtt får ej utövas genom fullmakt. Beslut fattas med enkel majoritet utom i frågor angående föreningens upplösning och ändring av dess stadgar. Omröstning sker öppet.

Om någon så begär, sker val med slutna sedlar. Vid lika röstetal avseende val avgör lotten. I övrigt har ordföranden utslagsröst.

§ 4. Styrelse   

Föreningens styrelse består, förutom av ordförande, av minst sex (6) och högst tio (10) ledamöter, vilka väljes av årsmötet.

Ordföranden väljes för ett år, övriga ledamöter för två år på så sätt att halva antalet väljes växelvis vartannat år. Årsmötet utser vartannat år en styrelseledamot att vara kassör för två år, vartannat år däremellan en ledamot att vara sekreterare för två år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och övriga funktionärer i styrelsen.

Årsmötet utser inom styrelsen ett arbetsutskott i vilket ska ingå föreningens ordförande, kassör och sekreterare. Ordföranden ar föreningens ordförande.

§ 5. Styrelsens uppgifter, sammanträden mm.   

Styrelsens uppgifter är

Att                       förvalta föreningens fastigheter och övriga tillgångar,

att                       besluta om disponering och utdelning av föreningens medel,

att                       ansvara för drift och underhåll av föreningens fastigheter i Kungsbacka kommun och de där befintliga anläggningarna,

att                       förbereda och genomföra Barnens dags festligheter i de fall årsmötet beslutar att sådana skall arrangeras,

att                       till årsmötet avge berättelse över föreningens verksamhet och ekonomiska ställning under senaste verksamhetsåret,

att                       i övrigt verkställa de beslut som årsmötet fattar

Styrelsen håller minst fem protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller 1 de fall arbetsutskottet eller minst tre avstyrelsens ledamöter gör framställning därom.

Beslut fattas med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Vid val sker dock sluten omröstning och lotten skiljer vid lika röstetal. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Det åligger styrelsen att föra protokoll över sina sammanträden. Justerade protokoll från samtliga styrelsens sammanträden under året skall hållas tillgängliga för alla föreningens medlemmar. Ansvaret för detta åvilar sekreteraren.

Justerade protokoll från styrelsens och dess arbetsutskotts sammanträden under verksamhetsåret skall tillställas samtliga styrelseledamöter samt föreningens revisorer inom tre veckor från mötesdagen.

§ 6. Arbetsutskottets uppgifter mm.  

Arbetsutskottets uppgifter är

att                       ansvara för uttagning av barn till kolonivistelse eller den övriga verksamhet som beslutas,

att                       tillsätta personal och avtala om löner och andra anställningsvillkor,

att                       tillse att av föreningen ägda fastigheter, tomtområden, byggnader och inventarier hålls i fullgott skick samt låta utföra nödvändiga reparationer och nyanskaffningar för verksamheten,

att                       till berörda myndigheter rapportera om verksamhetens art samt att tillse att ansökningar och skrivelser kommer sådana myndigheter tillhanda 1 rätt tid,

att                       tillse att verksamheten under kolonivistelsen görs meningsfull för barnen,

att                       till styrelsen inkomma med förslag för vars genomförande fordras större ekonomiska insatser,

att                       förbereda styrelsens sammanträden,

att                       i övrigt fullgöra de uppgifter styrelsen ålägger utskottet.

§ 7. Ekonomisk förvaltning     

Föreningens kontanta tillgångar skall göras räntebärande genom insättning i av styrelsen utsett bankinstitut eller placeras på annat värdesäkert sätt som ger bästa möjliga utdelning.

Ordinarie årsmöte beslutar, efter förslag från styrelsen, om annan placering än bankinstitut.

Utbetalning för löpande utgifter verkställs genom attest i den ordning styrelsen beslutar.

Föreningens räkenskaper löper per kalenderår. Bokslut skall föreligga minst 14 dagar före årsmöte. Räkenskaper, protokoll och övriga handlingar skall för revision tillställas revisorerna minst 20 dagar före årsmötet.

§ 8. Årsmöte  

Ordinarie årsmöte skall hållas före den 1 mars varvid följande ärenden skall behandlas.

1/ Fråga om stadgeenlig kallelse

2/ Föredragning av styrelsens berättelse för föregående verksamhetsår

3/ Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet

4/ Val av ordförande för föreningen för ett år

5/ Val av

a) styrelseledamöter för två år, varav en utses till kassör(alternativt sekreterare året däremellan)

b) två styrelsesuppleanter för två år

6/ Val av revisorer jämte suppleanter (Därutöver utser Kumlakommun en revisor och en suppleant)

7/ Val av arbetsutskott

8/ Val av valberedning om tre ledamöter, varav en skall väljas bland styrelseledamöter som ej står 1 tur att avgå vid nästkommande årsmöte

9/ Fastställande av årsavgift

10/ Eventuella förslag från styrelseledamöter och föreningsmedlemmar.

Extra föreningsmöte hålles när styrelsen finner så vara påkallat eller när minst tio medlemmar så skriftligen begär för behandling av särskild fråga/frågor.

§ 9. Förslag och framställningar   

Förslag och/eller framställningar från enskilda medlemmar skall, för att kunna behandlas vid möte med föreningen, vara föreningens styrelse tillhanda senast tre (3) veckor före årsmöte eller annat föreningsmöte.

§ 10. Kallelse    

Kallelse till föreningens årsmöte skall ske senast 14 dagar före mötet samt till annat föreningsmöte senast sju (7) dagar före mötet. Kallelse utfärdas på det sätt styrelsen finner lämpligt.

§ 11. Ändrad verksamhet mm.  

Om föreningen vill ändra verksamhet och avhända sig kolonifastigheten kan det ej ske utan att Kumla kommun godkänner försäljningen. Vid en försäljning skall samråd ske med kommunen om hur intäkten skall disponeras.

Upplöses föreningen eller koloniverksamheten eljest upphör, skall föreningens samtliga tillgångar – även kolonifastigheten – utan vederlag överlåtas till Kumla kommun att användas för ändamål, som ligger i linje med föreningens syften.

§ 12. Ändring av stadgar     

Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen inges till styrelsen före den 15 Januari för att kunna behandlas vid närmast kommande ordinarie årsmöte.

Bifaller årsmötets majoritet ändringsförslaget skall detta bordläggas för att åter behandlas vid ett extra föreningsmöte, vilket skall hållas tidigast en månad och senast tre månader efter årsmötet då ändringsförslaget ställdes.

För att antagas skall förslaget vid det extra föreningsmötet biträdas av minst två tredjedelar av de då avgivna rösterna. Dessutom skall ändringsförslaget godkännas av kommunstyrelsen i Kumla kommun för att äga giltighet.

§ 13. Föreningens upplösning   

Upplösning av föreningen kan endast ske genom beslut, biträtt av fyra femtedelar av närvarande röstberättigade medlemmar, vid två på varandra, med minst två månaders mellanrum, följande föreningsmöten.